Normatīvie dokumenti

☞Attīstības plāns un pašnovērtējuma ziņojums
☞Skolas nolikums
☞Iekšējās kārtības noteikumi
☞Sasniegumu vērtēšanas kārtība
☞Nolikums – “Skolas lepnums”
☞Kārtība par kavējumiem
☞Absolventu vakars – nolikums
☞Uzņemšana Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2019./2020. mācību gadā

☞Iesniegums uzņemšanai 1. klasē(word dokuments)
☞Kārtība par skolotāju kvalitātes novērtēšanu
☞Darba Kārtības Noteikumi (25.08.2020)
☞Rīcības plāns COVID-19 ierobežojumu laikā Līvānu 1. vidusskolā (21.08.2020)
☞Līvānu 1.vidusskolas treniņu procesa organizēšanas kārtība sporta kompleksā COVID-19 laikā.
☞Attālinātā mācību procesa pieeja un sistēma