Kārtība par kavējumiem

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.4213900374
Rīgas ielā 101, Līvānos, LV-5316, tālruņi 65307200, 29198990, 65307203
tel./fakss 65307204, e-pasts: livanu1vsk@livani.lv
Līvānos

Kārtība, kā tiek nodrošināta informācijas aprite un neattaisnoto kavējumu novēršana starp Līvānu 1.vidusskolu un izglītojamā vecākiem ( audžuģimeni, aizbildni) , ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi  

14.10.2013.

Nr.29
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.februāra
noteikumiem nr.89 Rīgā ( prot.nr.7 10. & )

1.Ja izglītojamais nevar ierasties skolā uz mācību stundu sākumu vai kādu mācību stundu, vecāki nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz tās pašas mācību dienas plkst.11.00 informē klases audzinātāju par neierašanās iemeslu ar e – klases palīdzību („Skolēna kavējuma pieteikšana”).
2.Ja tehnisku vai kādu citu iemeslu dēļ tas nav iespējams, tad vecāki informē ar īsziņu uz klases audzinātāja norādīto tālruņa numuru vai piezvana skolas sekretārei pa tālruni 65307204 līdz plkst.11:00.
3.Šie kavējuma pieteikumi neattaisno kavētās stundas.
4.Skolas kavējumu attaisnojošie dokumenti ir:
4.1. ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izsniegta noteiktas formas medicīnas izziņa;
4.2. vecāku rakstīts iesniegums par bērna slimības gadījumu vai cita rakstura apstākļu dēļ līdz 4 dienām semestrī;
4.3. interešu izglītības iestādes vai citas juridiskas personas iesniegums, ja kavējums ilgāks par 5 darba dienām, atbrīvojums jāsaskaņo ar mācību priekšmetu skolotājiem un direktoru;
4.4. skolas deleģējums uz sacensībām, olimpiādēm, skatēm, konkursiem u.c. pasākumiem; atbrīvojums jāsaskaņo ar direktoru;
4.5. vecāku iesniegums ar lūgumu atbrīvot braucienam uz ārzemēm ne vairāk kā 10 dienām mācību gada laikā, atbrīvojumu saskaņojot ar mācību priekšmetu skolotājiem un direktoru.
5.Skolas kavējumu attaisnojošo dokumentu izglītojamais iesniedz pēc atgriešanās skolā 3 dienu laikā.
6.Visi mācību priekšmetu skolotāji katru dienu regulāri un savlaicīgi līdz mācību stundu beigām atzīmē izglītojamo kavējumus e – žurnālā.
7.Katras dienas pēcpusdienā, bet ne vēlāk kā līdz plkst.17.00 klases audzinātājs izskata e- klases piedāvāto klases izglītojamo dienas kavējumu atskaiti, salīdzina ar pienākošo informāciju pie skolas sekretāres, mobilajā telefonā, e- klasē.
8.Ja klases audzinātājam nav informācijas par izglītojamā neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties tajā pašā dienā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslus, reģistrē tos.
9.Saziņa ar vecākiem notiek, izmantojot skolas mobilo tālruni, reģistrējot katru zvanu un saņemto vai nesaņemto atbildi, skolēna stundu kavējuma iemeslu.
10.Ja klases audzinātājs zvana no citiem analogajiem telefoniem, tad viņš pats veic uzskaiti, kad, ar kuru no skolēna vecākiem ir sazinājies, vai ir saņemta atbilde, un norāda skolēna neierašanās iemeslu.
11.Persona, kas ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Līvānu 1.vidusskolu, ir klases audzinātājs.
12.Atbildīgā persona klases audzinātāja prombūtnes laikā ir sociālais pedagogs.
13.Skolas kavējumus attaisnojošos dokumentus katram izglītojamajam apkopo klases audzinātājs un katru mēnesi veic kavējumu kopsavilkumu klases žurnālā līdz 5.datumam.
14.Klases audzinātājs rakstiskā vai elektroniskā veidā (sekmju izraksti un informatīvās lapas) informē vecākus par skolēna skolas neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu.
15.Ja izglītojamais mēnesī ir neattaisnoti nokavējis vairāk kā 10 stundas, viņu kopā ar vecākiem var izsaukt uz Apspriedi pie vadības radušās problēmas risināšanai.
16.Ja izglītojamais nav apmeklējis skolu vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola par to rakstiski informē Līvānu novada Izglītības pārvaldes speciālistu.
17.Turpinoties neattaisnotiem kavējumiem vairāk par 50 stundām mēnesī vai semestrī, pedagoģiskā padome var ierosināt 10.-12.klases izglītojamā atskaitīšanu no skolas.
18.Šī kārtība ir saistoša Līvānu 1.vidusskolas pedagogiem, 1.- 12.klašu izglītojamajiem un viņu vecākiem (audžuģimenēm, aizbildņiem).

Direktors
J.Iesalnieks