Kārtība par kavējumiem

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.4213900374
Rīgas ielā 101, Līvānos, LV-5316, tālruņi 65307200, 29198990, 65307203
tel./fakss 65307204, e-pasts: livanu1vsk@livani.lv
Līvānos

Kārtība, kā tiek nodrošināta informācijas aprite un  neattaisnoto kavējumu novēršana starp Līvānu 1.vidusskolu un izglītojamā vecākiem (audžuģimeni, aizbildni), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi  

02.09.2019.

Nr.29
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.februāra
noteikumiem nr.89 Rīgā ( prot.nr.7 10. & )

1.Ja izglītojamais nevar ierasties skolā uz mācību stundu sākumu vai kādu mācību stundu, vecāki nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz tās pašas mācību dienas plkst.11.00 informē klases audzinātāju par neierašanās iemeslu ar e – klases palīdzību („Skolēna kavējuma pieteikšana”), zvana vai sūta īsziņu.

2.Skolas kavējumu attaisnojošie dokumenti ir:
2.1. vecāku rakstīts kavējuma pieteikums e- klasē („Skolēna kavējuma pieteikšana”);
2.2. ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izsniegta noteiktas formas medicīnas izziņa;
2.3. vecāku rakstīts iesniegums par bērna slimības gadījumu vai cita rakstura apstākļu dēļ līdz 4 dienām semestrī;
2.4. interešu izglītības iestādes vai citas juridiskas personas iesniegums; ja kavējums ilgāks par 5 darba dienām, atbrīvojums jāsaskaņo ar mācību priekšmetu skolotājiem un direktoru;
2.5. skolas deleģējums uz sacensībām, olimpiādēm, skatēm, konkursiem u.c. pasākumiem; atbrīvojums jāsaskaņo ar direktoru;
2.6. vecāku iesniegums ar lūgumu atbrīvot braucienam uz ārzemēm ne vairāk kā uz 10 dienām mācību gada laikā, atbrīvojumu saskaņojot ar mācību priekšmetu skolotājiem un direktoru.

3.Skolas kavējumu attaisnojošo dokumentu izglītojamais iesniedz pēc atgriešanās skolā 3 dienu laikā.

4.Mācību stundu kavējumu attaisnojošo dokumentu izglītojamais iesniedz pēc atgriešanās skolā 3 dienu laikā.

5.Visi mācību priekšmetu skolotāji katru dienu regulāri un savlaicīgi līdz mācību stundu beigām  atzīmē izglītojamo kavējumus e – žurnālā.

6.Katras dienas pēcpusdienā, bet ne vēlāk kā līdz plkst.17.00 klases audzinātājs izskata e- klases piedāvāto klases izglītojamo dienas kavējumu atskaiti.

7.Ja klases audzinātājam nav informācijas par izglītojamā neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties tajā pašā dienā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslus, reģistrē tos.

8.Saziņa ar vecākiem notiek, izmantojot skolas mobilo tālruni vai pēc izvēles – personīgo telefonu, reģistrējot katru zvanu un saņemto vai nesaņemto atbildi, skolēna stundu kavējuma iemeslu.

9.Persona, kas ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Līvānu 1.vidusskolu, ir klases audzinātājs.

10.Atbildīgā persona klases audzinātāja prombūtnes laikā ir sociālais pedagogs.

11.Skolas kavējumus attaisnojošos dokumentus katram izglītojamajam apkopo klases audzinātājs un veic nepieciešamās darbības e- klases  žurnālā mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz 5.datumam.

12.Klases audzinātājs rakstiskā vai elektroniskā veidā informē vecākus par skolēna mācību stundu neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla vai tad, ja iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu.

16.Ja izglītojamais mēnesī ir neattaisnoti nokavējis vairāk kā 7 stundas, problēmas risināšanā iesaistās Atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs), skolēnu  kopā ar vecākiem var izsaukt uz Apspriedi pie vadības, lai izprastu neattaisnoto mācību stundu kavējumu iemeslus un izstrādātu turpmāko  sadarbības rīcību.

17.Skola izglītojamo neattaisnoto kavējumu novēršanā sadarbojas ar Bāriņtiesu, Nepilngadīgo lietu inspektoru, pašvaldības policiju un Līvānu novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.

18.Ja izglītojamais nav apmeklējis skolu vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola par to rakstiski informē Līvānu novada  Izglītības pārvaldes speciālistu.

19.Turpinoties neattaisnotiem kavējumiem vairāk par 50 stundām mēnesī vai semestrī, pedagoģiskā padome var ierosināt 10.-12.klases izglītojamā atskaitīšanu no skolas.

20.Šī kārtība ir saistoša Līvānu 1.vidusskolas pedagogiem, pirmsskolas grupai,  1.- 12.klašu izglītojamajiem un viņu vecākiem (audžuģimenēm, aizbildņiem).

Direktors
Gatis Pastars