Iekšējās kārtības noteikumi

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.4213900374
Rīgas ielā 101, Līvānos, LV-5316, tālruņi 65307200, 29198990, 65307203
tel./fakss 65307204, e-pasts: livanu1vsk@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu 1.vidusskolas
direktora G.Pastara
2019.gada 2.septembra
rīkojumu  Nr.92-V

Līvānu 1.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
iekšējās kārtības noteikumi
Līvānos

02.09.2019. Nr.3
 

I Vispārīgie jautājumi

 1. Līvānu 1.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas (turpmāk tekstā – Pirmsskola) iekšējās kārtības noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Līvānu novada domes noteikumiem 2014.gada 29. maija sēdes protokola Nr.7 lēmumu Nr.7-18 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs” un vidusskolas Nolikumu.

II  Noteikumi nosaka

 1. Izglītojamo un vecāku tiesības un pienākumus.
 2. Izglītības procesa organizāciju.
 3. Kārtību, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas.
 4. Atbildību par noteikumu neievērošanu.
 5. Kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem.

III  Izglītojamā tiesības

 1. Izglītojamajiem ir tiesības:
 2. apmeklēt Pirmsskolu un apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu;
 3. iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas. Saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē;
 4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses;
 5. saņemt pirmo palīdzību traumu un akūtas saslimšanas gadījumā;
 6. uz netraucētu mācību darbu nodarbībās;
 7. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Pirmsskolā un tās organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un emocionālās vardarbības;
 8. pārstāvēt Pirmsskolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs;
 9. saņemt īpašu ēdināšanu, ja to nosaka veselības stāvoklis un ģimenes ārsta rekomendācija.

IV Izglītojamā pienākumi

 1. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai.
 2. Ievērot Pirmsskolas iekšējās kārtības noteikumus, uzņemoties pienākumus atbilstoši savam vecumam.
 3. Ievērot dienas režīmu.
 4. Izglītojamajam aizliegts iziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības.
 5. Izglītojamais nedrīkst atstāt Līvānu 1.vidusskolas „Laimiņas skolas” teritoriju bez  vecāku, vecāku pilnvarotā pārstāvja vai skolotāju pavadības.
 6. Izglītojamais nedrīkst nest uz Pirmsskolu viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus un pārtikas produktus, izņemot gadījumus, kad par to notikusi iepriekšēja vienošanās;
 7. Izturēties ar cieņu pret saviem vecākiem, Pirmsskolas darbiniekiem un citiem pieaugušajiem, pret valsti un tās simboliem;
 8. Ievērot sabiedrībā pieņemtos  uzvedības noteikumus (nedrīkst aizskart citu bērnu  un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt bērnus un pieaugušos);
 9. Saudzīgi izturēties pret Pirmsskolas rotaļlietām, grāmatām, mācību piederumiem gan grupā, gan citās nodarbību telpās, kā arī pret apkārtējo vidi.
 10. Ievērot higiēnas prasības.
 11. Ievērot grupas noteikumus, ja tādi izstrādāti.

V Vecāku tiesības

 1. Saņemt no skolotājiem, skolotāju palīgiem, direktora, direktora vietnieka mācību darbā, skolas māsas, logopēda un psihologa savlaicīgu informāciju par Pirmsskolas darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību, drošību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām.
 2. Saņemt motivētu sava bērna zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērna attīstības veicināšanā.
 3. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Līvānu 1.vidusskolas darba organizāciju un izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Līvānu 1.vidusskolas  darba pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas vai direktora.
 4. Neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumos vērsties pie Līvānu 1. vidusskolas administrācijas;
 5. Iesaistīties nodarbībās un ārpus nodarbību pasākumos (saskaņojot laiku ar skolotāju), piedalīties grupas vecāku sanāksmēs un Iestādes padomes darbā, Iestādes pasākumos.
 6. Saņemt bērna diētisko ēdināšanu, ja ir atbilstošs ārsta slēdziens.

VI  Vecāku pienākumi

 1. Sadarboties ar Pirmsskolu (Izglītības likuma 58.pants), kurā mācās bērns, ar skolotājām pārrunāt bērna izglītošanas un audzināšanas jautājumus.
 2. Ievērot Līvānu 1. vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumus, bērnu, pedagogu un citu personu likumīgās tiesības.
 3. Atvest un izņemt izglītojamo no Pirmsskolas, nodrošinot viņa dalību nodarbībās, miega un ēšanas regularitāti.
 4. Piesakot bērnu pirmsskolas grupā, iesniegt:
  • bērna medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u);
  • iesniegumu par bērna uzņemšanu.
 5. Sniegt precīzu informāciju par savu deklarēto dzīvesvietu, darba vietu un sakaru līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņo par to grupas skolotājai.
 6. Sniegt precīzu informāciju par bērna individuālajām īpašībām, ēdināšanu, slimībām un informēt par izmaiņām.
 7. Ja izglītojamais (turpmāk – bērns) slimības dēļ iestādi neapmeklē ilgāk par divām dienām, pēc bērna izveseļošanās iestādē tiek iesniegta ārstniecības personas izziņa par bērna veselības stāvokli.
 8. Gadījumā, ja bērns no Pirmsskolas tiek aizvests mājās ar šādām infekcijas slimības pazīmēm -caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,50 C) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana), tad atgriežoties Iestādē, vecāks iesniedz ģimenes ārsta izsniegtu izziņu Pirmsskolai par bērna veselības stāvokli (vecāki šo ārsta izziņu iesniedz skolotājai);
 9. Katru rītu izglītojamo atvest tīru (apgrieztiem roku un kāju nagiem, tīru galvu, tīrām ausīm un kājām, sakārtotiem matiem), veselu, kārtīgi apģērbtu atbilstoši gadalaikam, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu. Virsdrēbes jāatstāj garderobē, jānomaina ielas apavi.
 10. Izturēties ar cieņu un toleranci pret skolas darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem.
 11. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam.
 12. Iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā.
 13. Bērnu nodrošināt ar personīgās higiēnas kopšanas līdzekļiem – ķemmi, zobu birsti, bērnu zobu pastu, vienreizējās lietošanas kabatlakatiņiem.
 14. Informēt skolotājas par bērna veselības stāvokli pēc slimošanas vai traumas, ja   bērnam ir īpašas vajadzības.
 15. Saskarsmē ar bērnu un Pirmsskolas darbiniekiem atturēties no žargona un lamu vārdu lietošanas, kliegšanas, lamāšanās.
 16. Informēt skolotājas, ja no rīta bērna pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība radījusi bažas.
 17. Aizliegts Pirmsskolā un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku.
 18. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un Pirmsskolas darbiniekus), huligāniski uzvesties.
 19. Aizliegts ienest medikamentus.
 20. Nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos skolas teritorijā.

VII  Izglītības procesa organizācija

 1. Pirmsskolā tiek realizētas skolas Nolikumā minētās izglītības programmas.
 2. Mācību darbs Pirmsskolā tiek organizēts noteiktā kārtībā dienas gaitā izmantojot pirmsskolai raksturīgās organizācijas formas: rotaļnodarbības, pašnodarbības, bērnu mācīšanās patstāvīgajā darbībā, izmantojot metodes, kuras nodrošina bērna aktivitāti.
 3. Pirmsskola strādā piecas dienas nedēļā – no pirmdienas līdz piektdienai :
  • 1,5- 3. gadu veci bērni no 7.30 – 18.20.
  • 4-6 gadus veci bērni no 7.30 -17.30
 4. Priekšpusdienas cēlienā grupā skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, pastaigas Laimiņas skolas teritorijā un ārpus tās, individuālais darbs ar izglītojamiem.
 5. Pastaigas tiek veiktas noteiktos maršrutos un reģistrētas žurnālā.
 6. Pasākumu organizēšana Pirmsskolā tiek veikta saskaņā ar instrukciju par drošību masu pasākumos un instrukciju par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.
 7. Pirmsskolas organizētajos pasākumos piedalās Pirmsskolas izglītojamie, Līvānu 1.vidusskolas darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi, kā arī aicinātie viesi.
 8. Bērnu ēdināšanas Pirmsskolā tiek organizēta 3 reizes dienā:
  • Brokastis plkst.8.30;
  • Pusdienas no plkst.11.30 līdz 12.30;
  • Launags no plkst. 15.30- 16.00

VIII Kārtība, kādā Līvānu 1.vidusskolas Pirmsskolas grupās tiek nodrošināta ēdināšanas pieteikšanas, atteikšanas un apmaksas kārtība

 1. Samaksa par bērna ēdināšanu dienā  (brokastis, pusdienas, launags) saskaņā ar 2015.gada 17.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 20-12 ir 1.45 EUR.
 1. Samaksa par 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanu dienā (brokastis, launags) saskaņā ar 2015.gada 17.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 20-12 ir 0.60 EUR, pusdienu maksu sedz Līvānu novada pašvaldība.
 1. Samaksa par bērna ēdināšanu tekošajā mēnesī jāveic līdz tekošā mēneša 10. datumam saskaņā ar saņemto avansa rēķinu. Pārrēķins par faktiskajām bērna ēdināšanas dienām tekošajā mēnesī tiek veikts līdz nākamā mēneša 5. datumam;
 1. Ja izglītojamais kādu iemeslu dēļ neapmeklē Pirmsskolas grupiņu, tad ēdināšanu jāatsaka konkrētajā dienā ne vēlāk kā līdz plkst. 8.00, zvanot audzinātājai vai auklītei;
 1. Saslimšanas gadījumā vai citas prombūtnes laikā, atsakot ēdināšanu, norādīt plānoto vai paredzamo prombūšanas laiku;
 1. Lai nodrošinātu ēdināšanu izglītojamajam pēc ilgstošas prombūtnes vai slimošanas, ēdināšana jāpiesaka iepriekšējā dienā.

XI Kārtība, kādā Pirmsskolā uzturas nepiederošas personas

 1. Pirmsskolai piederošas personas ir Līvānu 1.vidusskolas izglītojamie, darbinieki, Pirmsskolas izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas.
 2. Personas, kuras ierodas skolā ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, vēršas pie direktora iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.
 3. Apmeklētājus (nepiederošas personas) pie Līvānu 1.vidusskolas galvenās ieejas sagaida skolas dežurants un noskaidro vizītes iemeslu.
 4. Jebkuram Līvānu 1.vidusskolas darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt atrašanās iemeslu skolā un tās teritorijā.

X  Kārtība, kādā notiek bērnu atvešana uz pirmsskolas izglītības grupu un izņemšana no tās.

 1. Pirms izglītojamais sāk apmeklēt Pirmsskolu, vecāki iepazīstas ar dienas režīmu un pakāpeniski izglītojamo pie tā pieradina, nodrošinot izglītojamam saskaņotu mājas un Pirmsskolas dienas režīmu.
 2. Izglītojamo atvest uz Pirmsskolu un izņemt no Pirmsskolas drīkst vecāki, to pilnvarotas personas, brāļi un māsas no 13 gadu vecuma.
 3. Vecāki no rīta paziņo grupas skolotājai, ja izglītojamo no Pirmsskolas izņems cita vecāku pilnvarota persona, brālis vai māsa.
 4. Atvedot izglītojamo uz Pirmsskolu, vecāki garderobē noģērbj bērnu, ieved viņu grupas telpā un paziņo grupas skolotājai par bērna ierašanos: sasveicinās ar skolotāju vai skolotāja palīgu.
 5. Grupas skolotājiem ir tiesības neatdot izglītojamos personām, kuras nav pilnvarojuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī.
 6. Lai nodrošinātu izglītojamā ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās, izglītojamo uz grupu jāved līdz 8.30.
 7. Vecākiem jāierodas pēc izglītojamajiem:
  • ne vēlāk kā līdz plkst. 17.30. 4-6 gadīgie bērni;
  • ne vēlāk kā līdz plkst. 18.20. 1,5- 3 gadīgie bērni;
 8. Atstājot Pirmsskolu, vecākiem ar izglītojamo noteikti jāatvadās no skolotāja vai skolotāja palīga.
 9. Pēc izglītojamā izņemšanas no Pirmsskolas viņš nedrīkst atrasties skolas teritorijā.

XI Atbildība par noteikumu neievērošanu

 1. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem, vecākiem un Pirmsskolas darbiniekiem ir obligāta.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
  • grupas skolotāja vai direktors var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
  • direktors var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par izglītojamā atskaitīšanu no Pirmsskolas;
  • būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā direktors var ar rīkojumu atskaitīt no Pirmsskolas audzēkņu saraksta uz laiku vai pastāvīgi.
 3. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Pirmsskolas darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu direktoram.
 4. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās, grupas vecāku sapulcē vai Līvānu 1.vidusskolas Padomē.

XII Iepazīstināšanas ar Noteikumiem kārtība 

 1. Vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā; iepazīšanās ar noteikumiem tiek apliecināta ar parakstu. Vecāku iepazīstināšanu ar noteikumiem veic Pirmsskolas grupu skolotāja.
 2. Noteikumu izmaiņu gadījumā Pirmsskolas darbinieku iepazīstināšanu ar izmaiņām noteikumos organizē direktors; vecāku iepazīstināšanu ar izmaiņām noteikumos organizē Pirmsskolas skolotāja.

Direktors G.Pastars