Projekti

Globālās izglītības projekta metodiskais materiāls lasīt vairāk>


Līvānu 1.vidusskola sadarbībā ar Mūsdienu mākslas galeriju realizē globālās izglītības sadarbības projektu lasīt vairāk>


ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001.
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Vairāk iepazītie par šo projektu var saitē: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
Mācību satura aprobācijas galvenais mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu pārņemt citās skolās.

Nordplus Junior 2015 mobilitātes projekts
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par patriotismu 21.gadsimtā.
Projektā piedalās skolēni no Latvijas (Līvānu 1.vidusskola 10.b klase), Lietuvas (Viļņas ģimnāzijas 10.klase), Īslandes (Hagaskoli 10.klase)
Projekta koordinatori: Viļņas ģimnāzija – Grazina Ozorovskyte;
Līvānu 1.vidusskola – Kristīne Balode
Hagaskoli – Finnur Numason
Projekta ilgums 1 gads

Lasīt vairāk: https://whatitmeanstobepatrioticinthe21stcentury.wordpress.com/

G&G projekts

Laika posmā no 2014.gada janvāra līdz martam 8.b klases skolnieces Mārīte Balgalve, Enija Lukjanova, Ērika Ērgle ir brīvprātīgi pieteikušās kļūt par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pasniedzējiem vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Projekta mērķis ir uzlabot dialogu starp dažādām paaudzēm un pilnveidot vecākā gadagājuma cilvēku IKT lietošanas prasmes. Projekta pamatā ir ideja par jauniešu iejušanos skolotāju lomā.
Skolēnu vadītie mācību semināri notiek Līvānu 1.vidusskolā. Skola nodrošina pieeju datorklasei ar interneta pieslēgumu. Katrs mazbērns apmāca vienu vecvecāku, kā:

  • pārlūkot internetu,
  • lietot e-pastu un sazināties tiešsaistē,
  • izmantot dažādus interneta pakalpojumus.

Līvānu 1.vidusskolas metodiķe K.Balode


 COMENIUS
Mūžizglītības programma Comenius

Projekta nosaukums: Co-operative learning networks for competence management @school (CoNetCom) Projekta līguma numurs 2009-1-BE3-COM06-010594
Partnervalstis: Beļģija,Somija,Norvēģija,Spānija,Itālija,Turcija,Latvija
Tas ir skolu attīstības projekts,kura mērķis ir palielināt” mācīšanās tīklojuma” efektivitāti.Projekta laikā iepazīstamies ” ar ļabiem kooperatīvās mācīšanās tehnikas prakses piemēriem” partnerskolās .
Esam bijuši kontaktsemināros Madridē,Adanā, 2 skolās Somijā,oktobrī uzņēmām viesus mūsu skolā un maijā dosimies noslēguma vizītē uz Norvēģiju.
2 gadu laikā ir izveidota sadarbības valstu kopīga tīmekļa vietne,izdoti materiāli par katru projekta vizīti, izveidoti dažādi metodiskie materiāli,kuri ir praktiski izmantojami stundās vai ārpusstundu darbā.
Projekta ietvaros notika arī Skolēnu Individuālās mobilitātes projekts,sadarbībā ar Somijas Jaarvenpaa lukio ģimnāziju par 2 viņu un 2 mūsu skolas skolēnu apmaiņu ,kura tika realizēta 1.semestra laikā.
Projekta mērķis bija paplašināt skolēnu priekšstatus par Eiropas kultūru un valodu dažādību, dot skolēniem iespēju ienākt Eiropas dimensijai Latvijas un Somijas izglītības satura apguves procesā.Šie mērķi tika sekmīgi realizēti.

Comenius projekts 2011-2013:


Nordplus mobilitātes projekts
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes par tēmām: veselība, kultūra valodas.
Projektā piedalās skolēni no Latvijas (Līvānu 1.vidusskola 7.b klase) un Lietuvas (Viļņas ģimnāzija) vecumā no 12-16 gadiem.
Projekta koordinatori: Viļņas ģimnāzija – Grazina Ozorovskyte;
Līvānu 1.vidusskola – Kristīne Balode
Projekta ilgums 1 gads

Lasīt vairāk: www.hclnordplus.wordpress.com


EKOskola
2012./2013. mācību gada tēma: Skolas vide un apkārtne

Lūdzu, aprakstiet vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pasākumus, kurus jūsu skola šai mācību gadā ir veikusi. Lūdzu, norādiet atsevišķi darbus, kas veikti skolas izvēlētajā šī gada tēmā, kā arī citās Ekoskolu programmas tēmās, īpaši akcentējot atkritumu, ūdens un enerģijas tēmas. Norādiet, kā īstenojies mācību gada sākumā izstrādātais darba plāns, kādas izmaiņas notikušas.

Līvānu 1.vidusskola pagājušajā mācību gadā ieguva papildus stimulu turpmākajam darbam – 3.gadu pēc kārtas tika iegūts Ekoskolas Zaļais karogs. Kā šī gada tēmu izvēlējāmies skolas vidi un apkārtni. Ekopadomes sēdē kopīgi nolēmām par šīs tēmas izvēli. Sapratām, ka skolai ir nepieciešami pagalma atjauninājumi, kurus mēs spētu pilnveidot. Centīsimies radīt acīmredzamu rezultātu pārējo skolnieku acīs.

Mērķi:

  • Uzlabot skolas apkārtni
  • Radoši risināt problēmas
  • Palīdzēt sakārtot skolas pagalmu
  • Iedvesmot pārējos par apkārtējās vides rūpēšanos

Šīs tēmas ietvaros veiksim dažādus pasākumus:
Skolas lapenes atjaunināšana
Idejas jauniem apstādījumiem
Atkritumu vākšanas akcijas
Lielās talkas
Pasākumi/konkursi skolas apkārtnē, svaigā gaisā
Iepriekšējā mācību gadā pieteicamies GLOBE Comenius projektam „Skolēnu klimata izpētes kampaņa” un mūsu pieteikums tika veiksmīgi apstiprināts VIAA. No 20.-26.janvārim Ekoskolas koordinatore Regīna Stikāne kopā ar skolēniem piedalīsies konferencē Vācijā, kur tiks turpināta darbība Starptautiskajā
Skolēnu klimata izpētes kampaņā, kas ilgs no 2011.-2013.gadam. 2013.gada maijā visi projekta dalībnieki viesosies Latvijā, kur notiks šī nozīmīga projekta noslēguma daļa
Iesaistījāmies Latvijas Zaļās jostās organizētajos Makulatūras un Bateriju vākšanas konkursos. Jau 10.gadu piedalīsimies Meža dienu aktivitātēs, meža sakopšanā un atjaunošanā savā novadā. Jau 10.gadu darbojamies VJIC Starptautiskajā Globe projektā, veicot atmosfēras, ūdens un augsnes pētījumus, ievadot datus Interneta datu bāzē, kā arī piedalīsimies šī projekta ikgada ekspedīcijās un semināros
2012./2013.mācību gadā turpināsim piedalīties Globe projektā „Seasons and Biomes”, katru mēnesi nosūtot vietējās ainavas fotoattēlu uz Šveici šī projekta koordinatoram
Ekopadome izvērtēja skolas vidi, tās apkārtni un iekštelpas, salīdzināja pagājušā gada 10 mēnešu situāciju ar šī gada 10 mēnešu situāciju. Iegūtā informācija tika apkopota un iekļauta Power Point prezentācijās, kuras tika prezentētas projektu nedēļā, kā arī tiks izmantotas mācību stundās, lai iepazīstinātu parējos skolēnus ar notiekošo skolā un tās apkārtnē, kā arī Līvānu novadā

Izvērtējot skolas enerģijas patēriņu, radītos atkritumus, transporta izmantošanu, pārtikas lietošanu, noteicam skolas vidējo CO2 izmešu daudzumu. Veicām rūpīgu auditu un izrēķinājām skolas CO2 pēdu, izmantojot CO2 kalkulatoru (http://co2.videsfonds.lv)