Uzņemšanas noteikumi Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2022./2023. mācību gadā

Dokumentu
iesniegšana:

31.05.2023. no 8.00 –- 16.00;
01.06. – 02.06.2023. – 8.00-16.0
101. kabinetā.

Iesniedzamie dokumenti : 1.Vecāku iesniegums, norādot skolēna deklarēto un faktiskās dzīves vietas adresi, ērtāko saziņas veidu.
2.Skolēna medicīniskā karte (skolēniem  no citām skolām).
Skola piedāvā: Mācības 10.klasē – vispārējās vidējās izglītības programma
♦Matemātikas un dabaszinātņu virziens
♦Sociālo zinātņu un veselības virziens 
Uzņemšanas noteikumi: Dokumentus Līvānu 1. vidusskolā var iesniegt skolēni:
♦kas ieguvuši pamatizglītību;
♦kam gada un eksāmenu sekmju izrakstā ir 4 balles un augstāk;

Uzņemti tiek izglītojamie, kas ir nokārtojuši Valsts noteiktos pārbaudījumus. (Uzņemšana vidusskolā pēc sertifikātu saņemšanas)
Skolēnu papilduzņemšana Turpinās līdz 31. augustam

 

Par uzņemšanu vidusskolā konsultēties pie direktora vietnieces izglītības jomā Z. Vanagas vai pa t. 653 07203

Matemātikas un dabaszinību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. m.g. 10.klasei
Sociālo zinātņu un veselības priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. m.g. 10.klasei