Uzņemšanas noteikumi Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

Dokumentu
iesniegšana:
15.06.2020.  no 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00;
16.06.2020. –  9.00-12.00
direktora vietnieku kabinetā.
Iesniedzamie dokumenti : 1.Vecāku iesniegums, norādot skolēna deklarēto un faktiskās dzīves vietas adresi, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu.
2.Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.
3.Skolēna medicīniskā karte (skolēniem  no citām skolām).
Skola piedāvā: Mācības 10.klasē –
♦Tehnoloģiju virziens
♦Dabaszinātņu un veselības virziens
Uzņemšanas noteikumi: Dokumentus Līvānu 1. vidusskolā var iesniegt skolēni:
♦kas ieguvuši pamatizglītību;
♦kam gada un eksāmenu sekmju izrakstā ir 4 balles un augstāk;
♦tehnoloģiju virzienā matemātikā vēlamas 6 balles un augstāk.
Skolēnu papilduzņemšana Turpinās līdz 31. augustam

Par uzņemšanu vidusskolā konsultēties pie direktora vietnieces izglītības jomā Z. Vanagas vai pa t. 653 07203
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2020./2021. m.g. 10.klasei