Uzņemšanas noteikumi Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2018./2019. mācību gadā

 

Dokumentu
iesniegšana:
18.06.2018. no 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00;
19.06.2018. no 9.00-11.00
direktora vietnieku kabinetā.
Iesniedzamie dokumenti : 1.Skolēna iesniegums, norādot skolēna deklarēto un faktiskās dzīves vietas adresi, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu.
2.Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.
3.Skolēna medicīniskā karte (skolēniem  no citām skolām).
Skola piedāvā: Mācības 10.klasē –
♦vispārizglītojošā virziena IP (izglītības programma)
♦matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena IP
Uzņemšanas noteikumi: Dokumentus Līvānu 1. vidusskolā var iesniegt skolēni:
♦kas ieguvuši pamatizglītību;
♦kam gada un eksāmenu sekmju izrakstā ir 4 balles un augstāk;
♦Matemātikas un dabaszinību klasē matemātikā vēlamas 6 balles un augstāk.
Audzēkņu uzņemšana: 19.06.2018. plkst. 11.30 – Skolēnu un vecāku kopsapulce skolas Svinību zālē – skolēnu un vecāku iepazīstināšana ar skolas nolikumu un kārtības noteikumiem.
Skolēnu papilduzņemšana 17.08.2018. – 20.08.2018.

Par uzņemšanu vidusskolā konsultēties pie direktora vietnieces izglītības jomā Z. Vanagas vai pa t. 653 07203

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2018./2019. m.g. 10.a klasei
Mācību priekšmetu un stundu plāns 2018./2019. m.g. 10.b klasei