Sasniegumu vērtēšanas kārtība

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
UR.reģ. Nr. 40900005486, IZM reģ. Nr. 4213900374
Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Tālrunis: 65307200, www.livanu1vsk.lv, e-pasts: livanu1vsk@livani.lv
Līvānos

Līvānu 1. vidusskolas
skolēnu sasniegumu vērtēšanas
kārtība

30.01.2019.

Izdota  saskaņā ar MK 12.08.2014.noteikumiem Nr.468 un
MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.281,un
Līvānu 1.vidusskolas Nolikuma  73.20  punktu

I Vispārīgie noteikumi

1.Kārtība nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Līvānu 1. vidusskolā  un ir saistoša visiem Līvānu 1.vidusskolas  pedagogiem un izglītojamajiem.
2.Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
3.Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un īstenojot izglītības programmu.
II Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma
4.Mācību sasniegumu vērtēšana 1.-4. klasēs:
4.1. 1. klasē – vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos;
4.2. 2.klasē – latviešu valodā un matemātikā 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos aprakstoši;
4.3. 3.klasē – latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos aprakstoši;
4.4. 4.klasē – visos mācību priekšmetos 10 ballu skalā.
5.Mācību sasniegumus 5.-9. un 10.-12.klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos, izņemot māksliniecisko pašdarbību, – vērtējums i vai ni.
6.Vērtējumu „ieskaitīts/neieskaitīts” lieto, organizējot atgriezenisko saiti, kad vēl notiek mācīšanās process; tas ir kā starpvērtējums arī pirms pārbaudes darba un diagnosticējoša rakstura  pārbaudēs, kur tiek konstatēts izglītojamo zināšanu, iegaumēšanas un lietošanas līmenis (lai uzzinātu, vai izglītojamie ir sapratuši, apguvuši  kārtējo mācību saturu).
7.Izglītojamā mājas darbu izpilde nevar ietekmēt semestra vai gada vērtējumu mācību priekšmetā vienas balles robežās, bet var tikt ņemta vērā vērtējuma izšķiršanās gadījumā.
8.Ieraksts „nav vērtējums” (n/v) tiek veikts, ja nav iespējams sagatavot vērtējumu par uzdotā izpildi, taču skolēns stundā ir piedalījies:
8.1. izglītojamais mācību stundā atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;
8.2. izglītojamai atrodas mācību stundā, bet neiesniedz darbu.
9.Ja izglītojamais nav skolā dienā, kad rakstīts pārbaudes darbs, kura vērtējums tiks ņemts vērā, izliekot semestra atzīmi, tad žurnālā blakus apzīmējumam n ir jāieliek burti n/v. Pēc n/v saņemšanas 2 nedēļu laikā pārbaudes darbs ir obligāti  jāuzraksta un
jāsaņem vērtējums. N/v ir sava veida atgādinājums par nepieciešamību nokārtot pārbaudes darbu.
10.Ierakstu „a” veic, ja veselības problēmu dēļ uz ilgāku laiku (vairāk par 14 dienām) ar ārsta izsniegtu izziņu izglītojamais ir atbrīvots no uzdevuma vai pārbaudes darba veikšanas. Tas attiecināms uz visiem mācību priekšmetiem.
11.Atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties arī skolēnu pašvērtējumu vai savstarpējo vērtējumu.
12.Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.

III Vērtēšanas pamatprincipi un vērtējumu minimums

13.Vērtēšanas principi:
13.1.prasību atklātības un skaidrības princips;
13.2.pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
13.3.vērtējuma atbilstības princips;
13.4.vērtējuma noteikšanai un izmantoto veidu dažādības princips;
13.5.vērtējuma obligātuma princips;
13.6.regularitātes princips;
14.Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī:

Stundu skaits nedēļā Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī
1 2
2 3
 3 4   
4 5
5 un vairāk 6  

IV Prasības skolas pārbaudes darbu organizēšanai

15.Pārbaudes darbi tiek veikti pārbaudes darbu burtnīcās vai darba lapās, vai e- vidē uzdevumi.lv u.tml.
16.Mācību priekšmetu pedagogi veido katrai klasei pārbaudes darbu grafiku, kurš pieejams  e-klasē un /vai www.livanu1vsk@livani.lv
17.Skolā ir izstrādāts noslēguma pārbaudes darbu grafiks katram semestrim, norādot
plānoto norises laiku. Pedagogiem pārbaudes darbu organizēšanu ieteicams pārtraukt 1 nedēļu pirms semestra beigām.
18.Atsevišķos mācību priekšmetos – sportā, mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās un vizuālajā mākslā – pārbaudes darbs var tikt vērtēts, summējot vairākos pārbaudes darba posmos iegūtos sasniegumus, ja izglītojamā mācību sasniegumus nav iespējams posmā novērtēt, tiek veikts ieraksts n/v.
19.Vienā dienā 1.-7.klasēs nedrīkst būt vairāk par 1 pārbaudes darbu ar vērtējumu ballēs.
20.Vienā dienā 8.-12. klasēs nedrīkst būt vairāk par 2 pārbaudes darbiem ar vērtējumu ballēs.
21.Par neparedzētām izmaiņām pārbaudes darbu grafikā izglītojamos savlaicīgi informē katrs pedagogs.
22.Ar pārbaudes darbu grafiku vecāki var iepazīties e-klasē, kas savienota ar skolas mājas lapu – livanu1vsk@livani.lv
23.Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagogs izstrādā pārbaudes darba vērtēšanas kritērijus un ar tiem iepazīstina izglītojamos.
24.Pēc rakstiskā pārbaudes darba izpildes pedagogs pārbaudes darbus novērtē pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā un vērtējumu izliek e-žurnālā.
25.Novērtētos pārbaudes darbus skolotājs analizē, ar darbiem un to rezultātiem iepazīstina izglītojamos.
26.Uz darba lapām veiktos pārbaudes darbus pedagogs saglabā līdz semestra beigām. Pārbaudes darbu burtnīcas glabājas pie mācību priekšmeta pedagoga.
27. 1.-4. klašu izglītojamo pārbaudes darbi, kuri tiek rakstīti darba lapās, tiek saglabāti skolēnu darba mapēs līdz mācību gada beigām.
28.Pārbaudes darbi jāveic visiem izglītojamajiem. Ja izglītojamais  attaisnojošu iemeslu dēļ to nav varējis izdarīt pirmajā reizē, 2 nedēļu laikā pēc savstarpējās vienošanās ar pedagogu viņam pārbaudes darbs jānokārto. saņemto vērtējumu izliekot e-žurnālā atbilstošā pārbaudes darba tēmas ailē.
29.Atsevišķos gadījumos (ilgstošas un komplicētas veselības problēmas) pedagogs var izglītojamo atbrīvot no atsevišķu pārbaudes darbu pildīšanas.
30.Ja izglītojamais saņēmis nepietiekamu vērtējumu pirmajā pārbaudes darba kārtošanas reizē, 2 nedēļu laikā pēc savstarpējās vienošanās ar pedagogu izglītojamais var pārbaudes darbu kārtot atkārtoti 1 reizi.
31.Ja izglītojamais vēlas iegūt vēl augstāku rezultātu arī pēc pietiekama vērtējuma saņemšanas, tad atkārtoti pārbaudes darbu rakstīt ir atļauts 1 reizi. Tā ir pedagoga kompetence; ir jāizveido cits pārbaudes darbs.
32.Semestra un gada apkopojošo pārbaudes darbu atļauts kārtot 1 reizi.
33.Izglītojamo var atbrīvot no atsevišķa pārbaudes darba izpildes, ja viņš ir piedalījies Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos.
34.Pārbaudes darbu laikā pie izglītojamā nedrīkst atrasties mobilais telefons vai cita IT  ierīce.  To novieto pedagoga norādītajā vietā.

V Mājas darbu izpilde
35.Izglītojamo mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts/neieskaitīts”. Ja mājas darbs nav veikts, e-žurnālā veic ierakstu atbilstoši e-klases sistēmai.
36.Par lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā, norādot tā vērtēšanas kritērijus.
37.Mājas darbus pedagogi izlabo pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk 5 dienu laikā, radošos – 10 dienu laikā.
38.Pedagogs mājas darbu uzdošanas motivāciju var izskaidrot, pamatojoties uz  mācīšanas un mācīšanās mērķiem.
39.Pedagogs var katru uzdoto mājas darbu nevērtēt rakstiski, bet izteikt vērtējumu mutiski, ar uzlīmēm, komentāru, simboliem.
40.Pedagogs izvērtē kopā ar izglītojamo mājas darbā pieļautās kļūdas un  rakstu darbu kultūru.

VI Mācību sasniegumu vērtēšana semestrī un  gadā

41.Semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visos pārbaudes darbos saņemtos vērtējumus.
42.Izliekot semestra un gada vērtējumu, tiek ņemta vērā regresējošā vai progresējošā sasniegumu dinamika un izglītojamā attieksme mācīšanās procesā.
43.Vērtējumus mācību priekšmetā gadā izliek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
44.Vērtējumu mācību priekšmetā gadā nosaka, ņemot vērā pirmā un otrā semestra vērtējumu, kā arī mācību gada nobeiguma pārbaudes darba vērtējumu.
45.Skolēns iegūst ierakstu „nav vērtējuma”(n/v) gadā, ja:
45.1. abos semestros ir ieraksts „nav vērtējuma”(n/v);
45.2. 1. semestrī iegūts nepietiekams vērtējums, bet 2. semestrī – ieraksts „nav vērtējuma” (n/v).
46.a izglītojamais ir saņēmis ierakstu n/v vairākos pārbaudes darbos, tad skolotājs, izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, izstrādā vienu semestra noslēguma pārbaudes darbu par visām konkrētajām tēmām, un tajā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu.
47.Ja abu semestru vērtējumi atšķiras par vienu balli, tad noteicošais ir 2.semestra
vērtējums.

VII Projektu un pētnieciskais darbs

48. 10-11. klašu izglītojamie mācību gada laikā izstrādā zinātnisko referātu un Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, pēc kura aizstāvēšanas saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Abi vērtējumi atbilstošajā klasē tiek ierakstīti arī skolēna liecībā.

VIII Pedagogu  un vecāku saziņas formas

49.Pedagogu  un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas:
49.1. 1-12.klases skolēna e-dienasgrāmata;
49.2 Sekmju izraksti – pēc pieprasījuma.
50.Konsultācijas ar priekšmetu pedagogiem vecāku dienās.
51.Individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, iepriekš vienojoties ar pedagogu.
52.Izglītojamo darba mapes (1.- 4.kl.)
53.E – klase (skolēna dienasgrāmata, Līgums par SMS saņemšanu).

 

Direktors                                                                                Gatis Pastars