Sasniegumu vērtēšanas kārtība

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4213900374
Rīgas ielā 101, Līvānos, LV-5316, tālruņi 65307200, 9154447, 65307203,
e-pasts livanu1vsk@livani.lv

Līvānu 1. vidusskolas
skolēnu sasniegumu vērtēšanas
kārtība

03.09.2014.                                                 Līvānos                                                     73.20.

Izdota saskaņā ar MK 12.08.2014.noteikumiem Nr.468 un MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.281,un
Līvānu 1.vidusskolas Nolikuma 73.20 punktu

I Vispārīgie noteikumi

1.Kārtība nosaka skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Līvānu 1.vidusskolā un ir saistoša visiem Līvānu 1.vidusskolas pedagogiem un skolēniem.
2.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
3.Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un īstenotot izglītības programmu.

II Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma

4.Mācību sasniegumu vērtēšana 1.-4. klasēs:
4.1 1. klasē – vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos;
4.2 2.klasē – latviešu valodā un matemātikā 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos aprakstoši;
4.3 3.klasē – latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos aprakstoši;
4.4 4. klasē – visos mācību priekšmetos 10 ballu skalā.
5.Mācību sasniegumus 5.-9. un 10.-12.klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācībupriekšmetos, izņemot māksliniecisko pašdarbību;
6.Vērtējumu „ieskaitīts/neieskaitīts lieto starpvērtējumā un diagnosticējoša rakstura pārbaudēs, kur tiek kontrolēts skolēnu zināšanu, iegaumēšanas un lietošanas līmenis (lai uzzinātu, vai skolēni ir sapratuši, apguvuši kārtējo mācību saturu);
7.Vērtējums „ieskaitīts/neieskaitīts” var tikt ņemts vērā, nosakot skolēna semestra vērtējumu, tas var ietekmēt vērtējumu 1 balles robežās.
8.Ieraksts „nav vērtējums” (n/v) tiek veikts, ja nav iespējams sagatavot vērtējumu par uzdotā izpildi, taču skolēns stundā ir piedalījies:
8.1. skolēns mācību stundā atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;
8.2. skolēns atrodas mācību stundā, bet neiesniedz darbu.
9.Ierakstu „a” veic, ja skolēns piedalās mācību procesā, taču veselības problēmu dēļ uz ilgāku laiku (vairāk par 14 dienām) ar ārsta izsniegu izziņu ir atbrīvots no uzdevuma vai pārbaudījuma veikšanas.
10.Atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties arī skolēnu pašvērtējumu vai savstarpējo vērtējumu.
11.Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.

III Vērtēšanas pamatprincipi un vērtējumu minimums

12.Vērtēšanas principi:
12.1.prasību atklātības un skaidrības princips;
12.2.pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
12.3.vērtējuma atbilstības princips;
12.4.vērtējuma noteikšanai un izmantoto veidu dažādības princips;
12.5.vērtējuma obligātuma princips;
12.6.regularitātes princips;
13.Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī:


Stundu skaits nedēļā Minimālais pārbaudes darbu skaits semestrī
1 – 2 3 ( 1.semestrī )
3 un vairāk 4 ( 1.semestrī )
1-2 3 ( 2.semestrī )
3 un vairāk 5 ( 2.semestrī )

IV Prasības skolas pārbaudes darbu organizēšanai

14.Pārbaudes un rakstu darbi izpildi nosaka Noteikumi par Vienoto rakstu režīmu.
15.Pārbaudes darbi tiek veikti pārbaudes darbu burtnīcās vai darba lapās.
16.Mācību priekšmetu skolotāji veido katrai klasei pārbaudes darbu grafiku, kurš pieejams e-vidē.
17.Skolā ir izstrādāts noslēguma pārbaudes darbu grafiks katram semestrim, norādot plānoto norises laiku.
18.Atsevišķos mācību priekšmetos – sportā, mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās un vizuālajā mākslā – pārbaudes darbs var tikt vērtēts, summējot vairākos pārbaudes darba posmos iegūtos sasniegumus.
19.Vienā dienā 1.-7.klasēs nedrīkst būt vairāk par 1 pārbaudes darbu ar vērtējumu ballēs.
20.Vienā dienā 8.-12. klasēs nedrīkst būt vairāk par 2 pārbaudes darbiem ar vērtējumu ballēs.
21.Par izmaiņām pārbaudes darbu grafikā skolēnus savlaicīgi informē katrs skolotājs.
21.Ar pārbaudes darbu grafiku vecāki var iepazīties e-vidē.
23.Pirms pārbaudes darba veikšanas skolotājs izstrādā pārbaudes darba vērtēšanas kritērijus un ar tiem iepazīstina skolēnus.
24.Pēc rakstiskā pārbaudes darba izpildes skolotājs pārbaudes darbus novērtē 10 darba dienu laikā un vērtējumu izliek e-žurnālā.
25.Novērtētos pārbaudes darbus skolotājs analizē, ar darbiem un to rezultātiem iepazīstina skolēnus.
26.Uz darba lapām veiktos pārbaudes darbus skolēns vai skolotājs saglabā līdz semestra beigām. Pārbaudes darbu burtnīcas glabājas pie priekšmeta skolotāja.
27.1.-4. klašu skolēnu pārbaudes darbi, kuri tiek rakstīti darba lapās, tiek saglabāti skolēnu darba mapēs līdz mācību gada beigām.
28.Pārbaudes darbi jāveic visiem skolēniem. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ to nav varējis izdarīt pirmajā reizē, 2-3 nedēļu laikā pēc konsultāciju apmeklēšanas un savstarpējās vienošanās ar skolotāju viņam pārbaudes darbs jānokārto. Atsevišķos gadījumos (ilgstošas un komplicētas veselības problēmas) pedagogs var izglītojamo atbrīvot no atsevišķu pārbaudes darbu pildīšanas.
29.Ja skolēns 2 -3 nedēļu laikā nenokārto pārbaudes darbu, bet viņš ir informēts par pārbaudes darba tēmu un saturu, saņem vērtējumu 1.
30.Ja skolēns saņēmis nepietiekamu vērtējumu pirmajā pārbaudes darba kārtošanas reizē, 2-3 nedēļu laikā pēc konsultāciju apmeklēšanas un savstarpējās vienošanās ar pedagogu skolēns var pārbaudes darbu kārtot atkārtoti 1 reizi.
31.Ja skolēnam ir pozitīva mācību motivācija, lai iegūtu vēl augstāku rezultātu arī pēc pietiekama vērtējuma saņemšanas, tad atkārtoti pārbaudes darbu rakstīt ir atļauts 1 reizi. Tā ir skolotāja kompetence; ir jāizveido cits pārbaudes darbs.
32.Pārbaudes darbu rezultāti var tikt uzlaboti 2-3 nedēļu laikā, saņemto vērtējumu izliekot e-žurnālā atbilstošā pārbaudes darba tēmas ailē.
33.Pārbaudes darbu laikā pie skolēna uz sola nedrīkst atrasties mobilais telefons (iPhone, iPod vai cita tehniska ierīce).

V Mājas darbu izpilde

34.Skolēnu mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts/neieskaitīts”. Ja mājas darbs nav veikts, e-žurnālā veic ierakstu atbilstoši e-klases sistēmai.
35.Ja skolēns apzināti un regulāri neveic mājas darbus, tas var samazināt skolēna semestra vērtējumu 1 balles robežās.
36.Par lielāka apjoma tematiskiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā, norādot tā vērtēšanas kritērijus.
37.Mājas darbus pedagogi izlabo nedēļas laikā, radošos – 10 dienu laikā.
38.Minimālajam e-klases žurnālā fiksētajam mājas darbu skaitam mēnesī jāatbilst stundu skaitam nedēļā. Izņēmums, ja skolotājs mājas darbu uzdošanas motivāciju var izskaidrot, pamatojoties uz mācīšanas un mācīšanās mērķiem.
39.Pedagogs var katru uzdoto mājas darbu nevērtēt rakstiski, bet izteikt vērtējumu mutiski, ar uzlīmēm, komentāru.
40.Pedagogs informē skolēnus par mājas dabā pieļautajām kļūdām, rakstu darbu kultūru, noformējumu atbilstoši noteikumiem par vienoto rakstu režīmu.

VI Mācību sasniegumu vērtēšana semestrī un gadā

41.Skolēna semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī saņemtos vērtējumus.
42.Vērtējumus mācību priekšmetā gadā izliek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
43.Vērtējumu mācību priekšmetā gadā nosaka:
43.1.ņemot vērā pirmā un otrā semestra vērtējumu, kā arī mācību gada nobeiguma pārbaudes darba vērtējumu;
43.2. eksternim, ņemot vērā nokārtoto eksāmenu vērtējumu.
44.Skolēns iegūst ierakstu „nav vērtējuma”(n/v) gadā, ja:
44.1.abos semestros ir ieraksts „nav vērtējuma”(n/v);
44.2. 1. semestrī iegūts nepietiekams vērtējums, bet 2. semestrī – ieraksts „nav vērtējuma” (n/v).
45.Ja abu semestru vērtējumi atšķiras par vienu balli, tad noteicošais ir 2.semestra vērtējums.

VII Projektu un pētnieciskais darbs

46. 10.-11. klašu skolēni mācību gada laikā izstrādā zinātnisko referātu un Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, pēc kura aizstāvēšanas saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Abi vērtējumi atbilstošajā klasē tiek ierakstīti arī skolēna liecībā.

VIII Skolotāju un vecāku saziņas formas

47.Skolotāju un vecāku sadarbību skolēna mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas:
47.1. 1-12.klasēs skolēna e-dienasgrāmata;
47.2. 1.-4.klasēs skolēna dienasgrāmata, 5.-9.klasēs – dienasgrāmata –plānotājs;
47.3. Sekmju izraksti – katru mēnesi līdz 10.datumam.
48.Konsultācijas ar priekšmetu skolotājiem vecāku dienās.
49.Individuālas konsultācijas ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem.
50.Skolēnu darba mapes (1.-4.kl.)
51.E – klase ( skolēna dienasgrāmata, Līgums par SMS saņemšanu).

Direktors                                                                              J.Iesalnieks