Nolikums – “Skolas lepnums”

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.4213900374
Rīgas ielā 101, Līvānos, LV-5316, tālruņi 65307200, 29198990, 65307203
tel./fakss 65307204, e-pasts: livanu1vsk@livani.lv

Līvānu 1. vidusskolas nolikums – “Skolas lepnums”
Līvānos

11.10.2019.          

I Vispārīgie noteikumi
1.Apbalvojuma „Skolas lepnums” piešķiršanas kārtība, turpmāk tekstā – Kārtība, nosaka Apbalvojuma „Skolas lepnums”, turpmāk tekstā – Apbalvojums, piešķiršanas kritērijus, apbalvojuma piešķiršanas un pasniegšanas kārtību Līvānu 1. vidusskolā, turpmāk tekstā – Skola.

II Apbalvojuma piešķiršanas mērķis un apbalvojamie
2.1. Apbalvojuma piešķiršanas mērķi:
2.1.1. motivēt skolēnus radošam, teicamam un izcilam mācību darbam,
2.2.1. popularizēt skolēnu sasniegumus sabiedrībā,
2.3.1. novērtēt skolēnu darbu mācību priekšmetos,
2.2. Apbalvojamie:
2.2.1. 2. – 12. klašu skolēni.

III. Apbalvošanas kritēriji
3.1. Ar Līvānu 1. vidusskolas diplomu „Skolas lepnums” apbalvo skolēnus, ja 2. – 12. klases skolēnam vidējais vērtējums mācību gadā ir vismaz 8 balles, un, saskaņā ar skolas vērtībām, e-klasē ir reģistrētas vismaz 3 pozitīvas uzslavas katrā mācību semestrī  no mācību priekšmetu skolotājiem.
3.2. Ar Līvānu 1. vidusskolas diplomu „Skolas lepnums” apbalvo nominācijai pieteiktos un vērtēšanas komisijas, kuras sastāvā ir skolas prezidents un vismaz divi direktora vietnieki, izvēlētos kandidātus.

IV Apbalvojuma piešķiršanas un pasniegšanas kārtība
4.Apbalvojuma piešķiršanas kārtība:
4.1. Apbalvojums „Skolas Lepnums”  tiek piešķirts, pamatojoties uz precīzi un laicīgi aizpildītu pieteikumu (1.pielikums).
4.2. Pieteikums ir jāiesniedz trīs dienas pirms apbalvošanas pasākuma. Par pieteikuma aizpildīšanu atbildīgs klases audzinātājs.
4.2. Administrācija izskata apbalvojuma atbilstības kritērijus un sagatavo apbalvojamo sarakstu.
4.3. Apbalvojums tiek piešķirts, ja skolēnam nav skolas iekšējās  kārtības noteikumu pārkāpumu, kuri fiksēti e-klasē negatīvu piezīmju veidā.
5.Apbalvojuma pasniegšanas kārtība:
5.1. Diplomus pasniedz pēdējā mācību gada dienā, īpašā pasākumā “Skolas lepnums”, uz kuru tiek aicināti skolēni, apbalvojamo vecāki un skolotāji.

Direktors                                                                                             G. Pastars

 

1.pielikums

 

 

 

Pieteikums nominācijai

 

„Skolas lepnums – gada _______________”

Piesaku(-ām) nominācijai __________________________________________________________

vārds, uzvārds

Vidējais vērtējums Uzslavas par skolas vērtībām Uzslavas pamatojums
1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)
Klases audzinātāja komentārs:
 

 

 

 

 

 

Pieteicējs(-i) ___________________    _________________

vārds, uzvārds                      paraksts