Parlamenta reglaments

LĪVĀNU NOVADA DOME
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4213900374

Rīgas ielā 101, Līvānos, LV-5316, tālruņi 65307200, 29198990, 65307203,
Tālr./fakss 65307204, e-pasts livanu1vsk@livani.lv

Līvānu 1.vidusskolas
skolēnu parlamenta reglaments

11.01.2021. Līvānos Nr.1-28/7

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 55.pantu
un Līvānu 1.vidusskolas Nolikuma 68.7. punktu

I Vispārējā daļa

1. Līvānu vidusskolas pašpārvalde, turpmāk tekstā parlaments, ir neatkarīga, demokrātiska, brīvprātīga organizācija, kura ir neatņemama Līvānu 1.vidusskolas sastāvdaļa.
2. Parlaments apvieno 9.- 12. un 5.- 8. klašu skolēnu izglītības, kultūras, sporta un izklaides pasākumos.
3. 9.- 12. klašu parlaments konsultējas un strādā sadarbībā ar 5.- 8. klašu parlamentu, kuri apgūst, mācās veiksmīgas pašpārvaldes pamatus.

II Struktūra

4.Skolēnu parlamenta līderis ir prezidents. Līvānu 1. vidusskolas parlamenta struktūra ir sekojoša:
     4.1. prezidents;
     4.2. prezidenta vietnieks.
5.Ministrijas:
     5.1. Izglītības ministrija;
     5.2. Kultūras ministrija;
     5.3. Sporta ministrija;
     5.4. Kārtības ministrija;
     5.5. Mazā parlamenta koordinatori un aktīvs;
     5.6. Informators- koordinators;
     5.7. Sekretārs- protokolists.

III Darbība

6.Parlamentā ir ne mazāk kā 11 skolēni (pārsvarā darbojas katras klases vecākais).
7.Parlamentu vada skolas Parlamenta prezidents.
8.Prezidenta vietnieka darbs ir saistīts ar palīdzības sniegšanu prezidentam parlamenta darba organizēšanā, kā arī viņa pienākumos un tiesībās ietilpst aizstāt prezidentu viņa prombūtnes laikā.
9.Ministrijas risina un nodarbojas ar katras ministrijas atbilstošajiem jautājumiem, informators- koordinators koordinē un informē par aktualitātēm, protokolists protokolē parlamenta sēžu gaitu.
10.Mazā parlamenta koordinatori un aktīvs koordinē un vada 5.- 8. klašu parlamenta darbību.
11.Parlamenta sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī, sēdes var tikt rīkotas arī citā laikā, vadoties pēc nepieciešamības.

IV Mērķis un uzdevumi

12.Mērķis:
Parlamenta darbības mērķis ir panākt skolēnu un Līvānu 1. vidusskolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas darbā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstošo prasmju un iemaņu apgūšanās.
13.Parlamenta galvenie uzdevumi:
     13.1. sadarboties ar Līvānu 1.vidusskolas administrāciju un pedagogiem;
     13.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
     13.3. vecināt mācību procesa efektivitāti;
     13.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
     13.5. aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izklaides pasākumu norisi;
     13.6. organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības, izstādes un tamlīdzīgus pasākumus;
     13.7. iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.- 12.klasei;
     13.8. veicināt sadarbību starp vidusskolu un sākumskolu (sākumskola izveidota atsevišķi Laimiņas skolā);
     13.9. veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.

V Parlamenta tiesības un pienākumi

14.Parlamenta tiesības:
     14.1. organizēt parlamenta darbību atbilstoši Līvānu 1.vidusskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
     14.2. jebkurš skolēns, kurš ir ārpus parlamenta, tāpat kā parlamentārieši, drīkst izteikt savu viedokli, ierosinājumus un idejas par skolas dzīvi;
     14.3. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, skolas padomei un Līvānu novada domei mācību darba, sabiedriskās dzīvēs saimnieciskā darba jautājumos;
     14.4. visi parlamenta izteiktie ierosinājumi tiek izskatīti pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomē vai apspriedē pie vadības;
     14.5. piedalīties skolas darba plānošanā;
     14.6. deleģēt pārstāvi skolas padomei;
     14.7. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai parlamenta nolikumā;
     14.8. bez ierobežojuma izteikt parlamenta viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolā.

15.Parlamenta pienākumi:
     15.1. regulāri informēt skolēnus par parlamenta darbību, parlamenta pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
     15.2. regulāri informēt skolas administrāciju par parlamentā pieņemtajiem lēmumiem;
     15.3. iesaistīt skolas pasākumos skolēnus, kuri nav parlamenta locekļi;
     15.4. rūpēties par mācību prestiža celšanu, veikt pasākumus disciplīnas uzlabošanā;
     15.5. organizēt pasākumus pozitīvas mikrovides veicināšanai;
     15.6. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un reglamentu ievērošanā.

VI Skolas parlamenta vadītāja- prezidenta tiesības un pienākumi

16.Tiesības:
     16.1. pārbaudīt ministriju darbu;
     16.2. saskaņojot ar parlamentu, ieviest korekcijas parlamenta darbā;
     16.3. sniegt galīgo lēmumu par parlamentā ierosināto darbu, saskaņojot to ar attiecīgo ministriju;
     16.4. par paviršu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem ir tiesīgs nomainīt attiecīgo nozaru ministrus.

17.Pienākumi:
     17.1. vadīt parlamenta darbu;
     17.2. būt autoritātei ar savu personīgo piemēru;
     17.3. atbildēt par parlamenta plānoto darbu izpildi un veicamo pasākumu kvalitāti;
     17.4. atbildēt par skolēnu informēšanu par parlamenta darbu un aktualitātēm;
     17.5. divas reizes gadā piedalīties skolas padomes sēdēs;
     17.6. pēc vajadzības piedalīties pedagoģiskās padomes sēdēs;
     17.7. rūpēties par ētisko normu ievērošanu skolēnu savstarpējās attiecībās.

VII Parlamenta un prezidenta vēlēšanas

18.Parlamenta darbā var iesaistīties jebkurš 9. – 12. klases skolēns, attiecīgi 5. – 8. klašu parlamenta darbā – jebkurš 5. – 8. klases skolēns, kurš ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un nolikumus.
19.Skolā var tikt ievēlēta tikai viena pašpārvalde.
20.Parlamenta darbā ieteicams iesaistīties vismaz vienam skolēnam no katras klases – parasti klases vecākais.
21.
Balsošanas tiesības ir klašu vecākajiem un parlamentā vēlētajiem amatiem.
22.Parlamenta sastāva maiņa var notikt katra mācību gada sākumā.
23.
Parlamentā skolēns beidz savu darbību, pārtraucot mācības Līvānu 1. vidusskolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no parlamenta.
24.Prezidenta vēlēšanām savu kandidātu piesaka katra klase 9.- 10. klasei.
25.Vēlēšanās drīkst piedalīties visi skolēni no 10.- 12. klasei, pedagogi un skolas darbinieki.
26.Par parlamenta prezidentu kļūst tas kandidāts, kurš vēlēšanas saņēmis vislielāko balsu skaitu.
27.Ja ir vairāki kandidāti parlamenta prezidenta amatam, tad balsošana notiek divās kārtās. Uz otro kārtu tiek izvirzīti trīs kandidāti, kuri pirmajā kārtā ir saņēmuši vislielāko balsu skaitu.
28.Prezidenta vēlēšanas parasti notiek mācību gada beigās, kad iepriekšējais prezidents beidz savu darbību. Prezidentu ievēl uz nenoteiktu laiku, prezidenta darbības laiks beidzas, pārtraucot mācības vai labprātīgi atsakoties no amata.
29.Par rupju skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, par pārkāpumiem ārpus skolas, parlamenta locekļiem vai skolas prezidentam var liegt iespēju darboties skolas parlamentā.
30.Ierosinājumu par skolēnu izslēgšanu no parlamenta, par prezidenta nomaiņu var iztikt skolas administrācija un skolas parlaments. Galīgo lēmumu pieņem skolas parlaments.

Reglaments saskaņots ar skolēnu parlamenta sēdes lēmumu 2021. gada 11. janvārī, protokols Nr.1

 

 

               Direktors                                                                                    G.Pastars