Uzņemšanas noteikumi Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2022./2023. mācību gadā

Dokumentu
iesniegšana:

20.06.2022.  no 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00;
21.06.2022. –  9.00-12.00
direktora vietnieku kabinetā.

Iesniedzamie dokumenti : 1.Vecāku iesniegums, norādot skolēna deklarēto un faktiskās dzīves vietas adresi, ērtāko saziņas veidu.
2.Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.
3.Skolēna medicīniskā karte (skolēniem  no citām skolām).
Skola piedāvā: Mācības 10.klasē – vispārējās vidējās izglītības programma
♦Matemātikas un dabaszinātņu virziens
♦Sociālo zinātņu un veselības virziens 
Uzņemšanas noteikumi: Dokumentus Līvānu 1. vidusskolā var iesniegt skolēni:
♦kas ieguvuši pamatizglītību;
♦kam gada un eksāmenu sekmju izrakstā ir 4 balles un augstāk;
Skolēnu papilduzņemšana Turpinās līdz 31. augustam

Par uzņemšanu vidusskolā konsultēties pie direktora vietnieces izglītības jomā Z. Vanagas vai pa t. 653 07203

Matemātikas un dabaszinību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. m.g. 10.klasei
Sociālo zinātņu un veselības priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. m.g. 10.klasei